مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

رئیس جمهور بشار اسد نشان شایستگی درجه ممتاز را به سفیر پاکستان در دمشق اهدا کرد 10-8-2022
رئیس جمهور بشار اسد نشان شایستگی درجه ممتاز را به سفیر پاکستان در دمشق اهدا کرد 10-8-2022