مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

کنفرانس مطبوعاتی نماینده دائم سوریه در سازمان منع تسلیحات شیمیایی در ساختمان وزارت امور خارجه و مهاجران 2-2-2023
کنفرانس مطبوعاتی نماینده دائم سوریه در سازمان منع تسلیحات شیمیایی در ساختمان وزارت امور خارجه و مهاجران 2-2-2023