اغاز به کار بازار خیریه مواد غذایی حلب با مشارکت 60 موسسه و شرکت مواد غذایی