کارگاه آموزشی سوری-تونسی درباره توسعه بخش دام

دمشق – سانا

وزارت کشاورزی و اصلاح اراضی در کارگاه فنی مشترک با وزارت کشاورزی، منابع آبی و ماهیگیری تونس در پایتخت تونس شرکت کرد.

دکتر اسامه حمود، مدیر اداره تولیدات دامی در وزارت کشاورزی اظهار داشت که این کارگاه شامل تبادل ایده ها و تجربیات در حوزه بخش دام بود.

این کارگاه در مقر اداره پرورش دام و تامین مراتع تونس، با حمایت مالی صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ” ايفاد” و هماهنگی مرکز عربی مطالعات مناطق و اراضی خشک “اکساد” از 21 مارس آغاز و در 29 مارس به پایان رسید.