مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

رئیس جمهور اسد وزرای کشاورزی عرب شرکت کننده در نشست چهارجانبه را به حضور پذیرفت 28-3-2023