مهمترین رویدادهای هفته

رئیس جمهور بشار اسد رئیس سابق لبنان ميشال عون به حضور پذیرفت 6-6-2023