دستور رئیس جمهور اسد برای پایان دادن به دستور ایجاد دادگاه های میدانی نظامی

دمشق-سانا

جناب رئیس جمهور بشار اسد با صدور دستور تقنینی شماره 32 سال 2023 به دستور تقنینی شماره 109 صادر شده در 17/8/1968 و اصلاحیه های آن که شامل ایجاد دادگاه های میدانی نظامی می شود، پایان داد.