کمیته کشاورزی رقه اول ماه آینده را برای بازاریابی محصول پنبه تعیین می کند

رقه – سانا

کمیته فرعی کشاورزی در استان رقه اولین اکتبر آینده را به عنوان تاریخ شروع بازاریابی محصول پنبه برای فصل جاری تعیین کرده است.

عبدالرزاق خلیفه فرماندار استان رقه به “سانا” اعلام کرد: هدف از این نشست که امروز برگزار شد ، تصویب طرح کشاورزی برای فصل آینده محصولات تابستانه و زمستانی ، و شناسایی اقدامات انجام شده برای دریافت و بازاریابی محصول پنبه در روستاهای آزاد شده رقه بود.