دیدار بانوی اول اسماء اسد با دانشجویان بخش مطالعات عربی در دانشگاه مطالعات خارجی پکن