انتخاب حموده صباغ به عنوان رئیس مجلس خلق سوریه

دمشق – سانا

امروز انتخابات دفتر مجلس خلق سوریه که هر ساله برگزار می‌شود برگزار شد و نمایندگان مجلس حموده صباغ را به عنوان رئیس پارلمان برگزیدند.

دفتر مجلس سوریه متشکل از رئیس مجلس و معاون ایشان، دو دبیر، دو ناظر است و دوره آن یک سال میلادی است.

همچنین در انتخابات امروز، محمد أكرم العجلاني به عنوان نایب رئیس مجلس برگزیده شد.

سلوم السلوم وميساء صالح به عنوان دو دبیر مجلس سوریه انتخاب شدند.

فايزه العذبه ومحمد سليمان الأبرش نیز به عنوان دو ناظر مجلس خلق برگزیده شدند.‎

غیاث