رئیس‌جمهور اسد با صدور دو دستور سمت دستیار وزیر امور خارجه و مهاجران را به ایمن رعد و حبیب عباس منصوب کرد

دمشق – سانا

جناب رئیس جمهور بشار اسد دستور شماره 304 سال 2023 متضمن تعیین سمت دستیار وزیر امور خارجه و مهاجران را به سفیر ایمن مارسیل رعد را صادر کرد.

رئیس‌جمهور اسد همچنین دستور شماره 305 سال 2023 متضمن تعیین سمت دستیار وزیر امور خارجه و مهاجران را به حبیب علی عباس رعد را صادر کرد.