کمپین ملی واکسیناسیون برای کودکان زیر 5 سال شروع شد

دمشق

 

القنيطره

طرطوس